Pedicurepraktijk La Pata
De Reest 28 Hattem
T 06 1678 7297

Home
Startpagina
Informatie
Over La Pata
Medisch Pedicure
- Sport
- Oncologische Voetzorg
Specialisatie technieken
Uitleg over verschillende technieken
Prijzen
Prijslijst La pata
Contact
Contactgegevens

Privacy Beleid
Pedicurepraktijk La Pata hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.
Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Pedicurepraktijk La Pata houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:
- Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Pedicurepraktijk La Pata ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van mijn Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van cliŽnten
Persoonsgegevens van cliŽnten worden door Pedicurepraktijk La Pata verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Administratieve doeleinde;
- Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- De behandelovereenkomst;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Pedicurepraktijk La Pata de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- Telefoonnummer;
- Geslacht
- Gegevens over gezondheid.
Uw persoonsgegevens worden door Pedicurepraktijk La Pata opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna minimaal 15 jaar.


Verwerking van persoonsgegevens van oud-cliŽnten
Persoonsgegevens van cliŽnten worden door Pedicurepraktijk La Pata verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Administratieve doeleinde.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- De behandelovereenkomst;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Pedicurepraktijk La Pata de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- Telefoonnummer;
- Geslacht.
Uw persoonsgegevens worden door Pedicurepraktijk La Pata. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Maximaal 40 jaar.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan mij geeft kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maak ik gebruik van een derde partij voor:
- Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
- Het verzorgen van de (financiŽle) administratie;

Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst heb afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal ik de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij mij opvraagt. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben dan ook verplicht deze gegevens af te geven.
Binnen de EU
Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan Pedicurepraktijk La Pata gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. Waaronder bijvoorbeeld:

- podotherapeut
- uw huisarts
- andere behandelaar
- in geval van een Covid-19 besmetting de GGD en daaraan gerelateerde instanties.

Zij zullen de gegevens opslaan voor zolang dit nodig is voor de uitvoering van hun werkzaamheden. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor Pedicurepraktijk La Pata, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene.

Minderjarigen
Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
Bewaartermijn
Pedicurepraktijk La Pata bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Beveiliging
Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
- Alle personen die namens Pedicurepraktijk van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
- Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al mijn systemen;
- Ik pseudonimiseer en zorg voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
- Ik maak back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
- Ik test en evalueer regelmatig mijn maatregelen.

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van u ontvangen heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij. Ook heeft u het recht om de door mij verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Mag ik uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Kom ik er samen met u niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
Vragen
Als u naar aanleiding van mijn Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met mij op!
Contactgegevens
Pedicurepraktijk La Pata
De Reest 28
8051 JR
Hattem© - Pedicurepraktijk La Pata

Deze website is ontwikkeld en wordt gehost door: