Pedicurepraktijk La Pata
De Reest 28 Hattem
T 06 1678 7297

Home
Startpagina
Informatie
Over La Pata
Medisch Pedicure
- Sport
- Oncologische Voetzorg
Specialisatie technieken
Uitleg over verschillende technieken
Prijzen
Prijslijst La pata
Contact
Contactgegevens

Voorwaarden
Klik hier om het privacy beleid te lezen >

1.Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Pedicurepraktijk La Pata en een client waarop Pedicurepraktijk La Pata deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

2.Afspraken
De client moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Pedicurepraktijk La Pata te melden. Indien de client deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag PedicurepraktijkLa Pata 100% van de afgesproken behandeling aan de client berekenen. Indien de client meer dan vijf minuten later komt, mag Pedicurepraktijk LaPata de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken bedrag berekenen. Pedicurepraktijk La Pata moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk , en uiterlijk 24 uur voor de behandeling afmelden. Mocht het om overmacht gaan dan, hoeven beide partijen zich hier niet aan te houden.

3.Betaling
Pedicurepraktijk La Pata vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk en op de site. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Pedicurepraktijk La Pata vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de praktijk. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.De client dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventueel producten contant of via de pin te voldoen.

4.Persoonsgegevens en privacy
De cliŽnt voorziet Pedicurepraktijk La Pata bij de eerste behandeling van alle gegevens (waaronder medische gegevens/ziektebeelden), waarvan Pedicurepraktijk La Pata aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliŽnt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Pedicurepraktijk La Pata neemt de persoonlijke gegevens van de cliŽnt op in een geautomatiseerd systeem en/of op een klantenkaart. Pedicurepraktijk La Pata behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliŽnt volgens de richtlijnen in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Pedicurepraktijk La Pata zal gegevens van de cliŽnt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliŽnt. Meer uitgebreide informatie over ons privacybeleid staan separaat in het document Privacybeleid omschreven. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

5.Geheimhouding
Pedicurepraktijk La Pata is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliŽnt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliŽnt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, Pedicurepraktijk La Pata verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

6.Aansprakelijkheid.
Pedicurepraktijk La Pata is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Pedicurepraktijk La Pata is uitgegaan van door de cliŽnt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Pedicurepraktijk La Pata is niet aansprakelijk voor beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliŽnt heeft meegenomen naar de praktijk.

7.Garantie
Pedicurepraktijk LaPata geeft de client 1 week garantie op de verricht behandeling ( orthese , nagelbeugel, nagelreparatie, gelpolish). U ontvangt binnen deze tijd , kosteloos een nieuwe behandeling, een deel ervan of , een reparatie. De garantie vervalt wanneer:
ē De client andere producten dan door Pedicurepraktijk La Pata geadviseerd heeft gebruikt.
ē De client de adviezen niet heeft opgevolgd.
ē De client het advies om medische hulp te zoeken niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd.
ē De client de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruik.


8.Klachten
Pedicurepraktijk La Pata zal samen met de client zijn best doen om u klachten samen te bespreken en hiermee aan de slag te gaan. Mochten beide partijen het niet eens zijn dan is Pedicurepraktijk La Pata aangesloten bij Provoet, welke daardoor automatisch is aangesloten bij de Geschillencommissie. Hierbij biedt Pedicurepraktijk La Pata u als klant een eerlijk en eenvoudige procedure, met een uitkomst die bindend is voor beide partijen.

9.Behoorlijk gedrag
De client behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de client na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijf vertonen, heeft Peficurepraktijk La Pata het recht de client de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.© - Pedicurepraktijk La Pata

Deze website is ontwikkeld en wordt gehost door: